§ 1 NAVN OG HJEMSTED.

1.1 Foreningens navn er Livsgnisten Odsherred.
1.2 Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune.

§ 2 FORMÅL.

2.1 Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt- og folkeoplysende arbejde til fordel for demensramte og deres pårørende i Odsherred kommune.
2.2 Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.
2.3 Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter:

 • Cafe arrangementer for både demensramte og pårørende.
 • Samskabelse omkring etablering af fælleshus til målgruppen.
 • Udvikle på tilbud og samarbejdsflader.
 • Igangsætte aktiviteter, værksteder, arrangementer med meget mere.

2.4 Øvrige formål:

 • Politisk indflydelse gennem samskabelse med lokalpolitikerne.
 • Samarbejde med Alzheimerforeningen.
 • Uddele årlig pris til person/forening/gruppe og lignende, der har gjort et særligt arbejde til støtte for foreningens målgruppe.

§ 3 MEDLEMMER.

3.1 Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for den angivne målgruppe.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN.

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen.
4.3 Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag, annoncering i lokalavisen, foreningens hjemmeside eller mail, såfremt mailadressen er oplyst med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
4.4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år og indeholder oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.

4.5 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4.6 Fastsættelse af kontingent pr. 1. maj. 100kr. for enkeltpersoner, 150kr. for par.
4.7 Bestyrelsens forslag.
4.8 Behandling af indkomne forslag.
4.9 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
4.10 Eventuelt.
4.11 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
4.12 Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.
4.13 Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og/eller skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.
4.14 Et medlem af foreningen har på generalforsamlingen 1 stemme. Der kan stemmes med højst en fuldmagt pr. medlem
4.15 Afgivelse af stemme sker ved håndsoprækning.
4.16 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse at medlemmet på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med kontingent.
4.17 Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
4.18 Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra Odsherred Kommune, sendes til kommunen til orientering.

§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD.

5.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse og forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen.
5.2 Bestyrelsen består af 7  medlemmer og 2 suppleanter.
5.3 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2. årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer/suppleanterne er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.
Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.
5.4 I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasser og udarbejder en forretningsorden.
5.6 Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren. (prokura)

§ 6 ØKONOMI.

6.1 Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis

 • medlemskontingenter
 • overskud ved aktiviteter
 • offentlige tilskud eller fondsmidler

6.2 Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra Odsherred Kommune.
6.3 For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION.

7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
7.2 Revisoren fremlægger det reviderede regnskab, med revisors bemærkninger, der skal underskrives og godkendes af bestyrelsen.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING.

8.1 Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
8.2 Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
8.3 Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.
8.4 Hvis foreningen opløses, skal eventuelle ubrugte midler fra Odsherred Kommune returneres.
8.5 Øvrige midler overgår til Alzheimerforeningen

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER